Конспекти уроків українська мова 6 клас

Конспекти уроків українська мова 6 клас

Урок 1. Тема. Вступ. Краса і багатство української мови

Урок 2. Тема. Словосполучення і речення. Головні члени речення; частини мови, якими вони виражені. Орфограми в значущих частинах слова.

Урок 3. Тема. Звертання, вставні слова, однорідні члени речення. Розділові знаки в простому реченні.

Урок 4. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення № 1. Повторення вивченого про мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові, мета й місце спілкування (практично)

Урок 5. Тема. Складне речення. Розділові знаки в складному реченні. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові та діалозі.

Урок 6. Тема. Структура тексту. Тема і основна думка. Види зв’язку речень у тексті. Типи мовлення . Стилі мовлення

Урок 7. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення №2. Повторення вивченого про текст, його складові ознаки. Структурні особливості тексту. Види зв’язку речень у тексті. Вибірковий усний переказ тексту наукового стилю.

Урок 8. Тема. Поняття про офіційно-діловий стиль мовлення. Засвоєння стандартних висловів, словосполучень в офіційно-діловому стилі.

Урок 9. Тема. Лексикологія. Етимологія.Групи слів за їх походженням. Тлумачний словник. Книжна та розмовна лексика .Словник іншомовних слів. Вимова та написання слів іншомовного походження.

Урок 10. Тема. Активна і пасивна лексика: застарілі слова (архаїзми та історизми), неологізми.

Урок 11-12. Тема. Групи слів за вживанням: загальновживані та стилістично забарвлені, діалектні, професійні слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми.

Урок 13 Тема. Тренувальні вправи. Доречне вживання вивчених пластів лексики

Урок 14. Тема. Офіційно-ділова лексика.

Урок 15. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення № 3. Ділові папери. План роботи. Оголошення. Особливості їх побудови.

Урок 16. Тема. Тренувальні вправи

Урок 17. Тема. Повторення вивченого з теми. Контрольна робота №1( тестові завдання). Лексикологія.

Урок 18. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення № 4. Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення. Докладний (усний) переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення. Підготовка до усного контрольного переказу.

Урок 19. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення № 5. Докладний письмовий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення. Складний план готового тексту.

Урок 20. Тема. Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення. Словотвірний словник. Орфографія.

Урок 21. Тема. Зміни приголосних при творенні слів: іменників з суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький, буквосполученням -чн (-шн-).

Урок 22. Тема. Зміни приголосних при творенні відносних прикметників з суфіксами -ськ, -цьк, -зьк та іменників з суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о).

Урок 23. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення № 6. Письмовий контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення (підготовча робота).

Урок 24. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення № 7. Письмовий контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення (виконання роботи).

Урок 25. Тема. Складні слова. Сполучні голосні о, е в складних словах. Вимова га наголошення складних слів; правильне вживання їх у мовленні.

Урок 26. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення № 8. Робота над помилками, допущеними у контрольному переказі. Удосконалення писемного мовлення.

Урок 27. Тема. Творення складноскорочених слів, їх правопис разом і через дефіс; написання слів з пів-.

Урок 28. Тема. Правопис складноскорочених слів. Тренувальні вправи.

Урок 29. Тема. Тренувальні вправи.

Урок 30. Тема. Контрольна робота №2 (тестові завдання). Словотвір. Орфографія. Контрольне читання мовчки.

Урок 31. Тема. Загальна характеристика частин мови.

Урок 32. Тема. Іменник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники — назви істот і неістот. Іменники загальні і власні. Власні назви. Велика буква і лапки у власних назвах.

Урок 33. Тема. Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду. Запобігання помилкам у визначенні роду окремих іменників.

Урок 34. Тема. Число іменників (повторення). Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини.

Урок 35. Тема. Відмінки іменників, їх значення. Уживання відмінкових форм іменників; кличний відмінок при звертанні; синоніміка відмінкових закінчень.

Урок 36. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення № 9. Діалог, його розігрування відповідно до серії малюнків, запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з особистими враженнями від певних подій, спостереженнями, обміном думками, життєвим досвідом учнів, етикетного характеру. Підготовка до контрольної здачі діалогу.

Урок 37. Тема. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни.

Урок 38. Тема. Відмінювання іменників І відміни.

Урок 39. Тема. Відмінювання іменників II відміни. Особливості відмінювання іменників чол. роду в Р. в. Закінчення -а (-я) в родовому відмінку однини. Закінчення -а (-я) в родовому відмінку однини. Закінчення -у (-ю) в родовому відмінку одниниЗакінчення -у (-ю) в родовому відмінку однини. Давальний та орудний відмінки однини іменників II відміни. Орудний відмінок множини іменників II відміни

Урок 40. Тема. Відмінювання іменників III відміни.

Урок 41. Тема. Відмінювання іменників IV відміни.

Урок 42. Тема. Незмінювані іменники. Відмінювання іменників, що мають лише форму множини.

Урок 43. Тема. Тренувальні вправи. Повторення вивченого у І семестрі.

Урок 44. Тема. Контрольний диктант.

Урок 45. Тема. Аналіз контрольного диктанту.

Урок 46. Тема. Повторення основних відомостей з теми «Іменник, відмінювання іменників». Схема розбору іменника як частини мови

Урок 47. Тема. Контрольна робота №3 (тестові завдання). Іменник. Відмінювання іменників.

Урок 48. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення № 10. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі.

Урок 49. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення № 11. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі

Урок 50. Тема. Особливості творення іменників. Не з іменниками

Урок 51. Тема. Букви е, и, і в суфіксах –ечок, -ечк, ичок, -ичк, -інн(я), -єнн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -єв(о)

Урок 52. Тема. Написання та відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові

Урок 53. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення №12 Докладний усний переказ тексту художнього стилю з елементами опису природи

Урок 54. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення № 13 Вибірковий письмовий переказ художнього тексту з елементами опису природи

Урок 55. Тема. Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Урок 56. Тема. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні.

Урок 57-58. Тема. Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення та правильне вживання в мовленні. Тренувальні вправи

Урок 59. Тема. Відмінювання прикметників. Повні й короткі форми прикметників.

Урок 60-61. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення № 14-15. Докладний письмовий переказ тексту художнього стилю із творчим завданням

Урок 62. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення № 16 Аналіз письмового переказу

Урок 63. Тема. Творення прикметників, перехід прикметників в іменники

Урок 64. Тема. Тренувальні вправи

Урок 65. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення № 17. Усний твір-опис природи на основі власних спостережень і вражень

Урок 66. Тема. Написання прикметників із суфіксами –еньк, -есеньк, -ісіньк, -юсіньк, -ськ, -зьк, -цьк.

Урок 67. Тема. Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев- (-єв-), -ов- (-йов-, -ьов-), -ин-, -ін-, -ичн-.

Урок 68. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення № 18 Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі

Урок 69. Тема. Написання не з прикметниками

Урок 70. Тема. Написання прикметників із не -н- чи -нн-.

Урок 71. Тема. Написання складних прикметників разом і через дефіс

Урок 72. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення № 19 Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей

Урок 73. Тема. Написання прізвищ прикметникової форми. Написання російських прізвищ.

Урок 74-75. Тема. Тренувальні вправи. Схема розбору прикметника як частини мови .

Урок 76. Тема. Контрольна робота. Прикметник.

Урок 77. Тема. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники у фразеологізмах.

Урок 78. Тема. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні і складені, роздільне написання складених числівників. Написання разом порядкових числівників із -тисячний.

Урок 79-80. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення № 20-21 Контрольний письмовий переказ тексту з різними типами мовлення

Урок 81. Тема. Аналіз контрольного переказу. Відмінювання кількісних числівників на позначення цілих чисел. Відмінювання числівника один. Відмінювання числівників два, три, чотири. Відмінювання числівників п’ять, шість, сім, вісім. Відмінювання числівників на позначення десятків. Відмінювання числівників на позначення сотень

Урок 82. Тема. Відмінювання дробових та збірних числівників

Урок 83. Тема. Правильне вживання кількісних числівників з іменниками у всіх відмінках

Урок 84. Тема. Відмінювання порядкових числівників. Уживання числівників на позначення дат, часу(годин)

Урок 85. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення № 22 Усний твір-оповідання за жанровою картиною.

Урок 86. Тема. Творення числівників.

Урок 87. Тема. Тренувальні вправи.

Урок 88. Тема. Контрольна робота. Числівник. Контрольне аудіювання.

Урок 89. Тема. Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Написання займенників із прийменниками окремо

Урок 90-91. Тема. Розряди займенників за значенням. Особові займенники, їх відмінювання.

Урок 92. Тема. Зворотній займенник. Відмінювання.

Урок 93-94. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення № 23-24 Контрольний твір-оповідання на основі побаченого.

Урок 95. Тема. Аналіз контрольного твору. Присвійні та вказівні займенники. Присвійні займенники. Відмінювання присвійних займенників. Відмінювання вказівних займенників.

Урок 96-97. Тема. Питальні, відносні, заперечні займенники. Відмінювання питальних і відносних займенників. Правопис заперечних займенників. Заперечні та неозначені займенники. Відмінювання заперечних і неозначених займенників.

Урок 98. Тема. Контрольний диктант.

Урок 99. Тема. Неозначені займенники. Написання разом і через дефіс неозначених займенників. Заперечні та неозначені займенники. Відмінювання заперечних і неозначених займенників. Означальні займенники, їх відмінювання.

Урок 100. Тема. Тренувальні вправи. Схема розбору займенника як частини мови. Схема розбору займенника як частини мови.

Урок 101. Тема. Контрольна робота. Займенник

Урок 102. Тема. Лексикологія.

Урок 103. Тема. Словотвір і орфографія.

Урок 104-105. Тема. Морфологія й орфографія.

Конспекти уроків українська мова 6 клас