Конспекти уроків географія 6 клас

Конспекти уроків географія 6 клас

Урок 1. Тема. Географія – наука про природу Землі та її різноманітність, про населення і його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства в межах всієї планети. Що вивчає загальна географія в школі. Джерела географічних знань, методи географічних досліджень.

Урок 2. Тема. Практична робота (на місцевості): 1. Спостереження за висотою сонця над горизонтом, погодою, сезонними змінами в природі.

Урок 3. Тема. Стародавня епоха пізнання Землі. Як люди уявляли Землю в давнину. Поява географічної літератури і карт.

Урок 4. Тема. Спеціальне навчання географії. Карта світу Птоломея. Глобус Бехайма.

Урок 5. Тема. Географія середньовіччя. Подорожі Марко Поло та Ібн Баттута. Розвиток країнознавства і картографії.Перші географічні відомості про українські землі.

Урок 6. Тема. Епоха Великих географічних відкриттів. Подорожі португальців, їх роль у відкритті нових земель Відкриття Америки X.Колумбом.

Урок 7. Тема. Перша кругосвітня подорож Ф.Магеллана. Походи піратів, їх негативні наслідки та географічне значення. Відкриття південного материка (А. Тасман). Походи землепрохідців.

Урок 8. Тема. Географія Нового часу. Кругосвітні експедиції (Дж. Кук, І.Крузенштерн і Ю. Лисянський). Діяльність географічних товариств в різних країнах світу.

Урок 9. Тема. Сучасні географічні дослідження. Освоєння полярних широт (Р. Пірі, P. Амундсен, О. Шмідт). Міжнародні дослідження Землі в XX – на початку XXI ст. Вітчизняні вчені географи (С.Рудницький, П. Тутковський, К.Воблий, К.Геренчук).

Урок 10. Тема. Узагальнення з розділу “Географічне пізнання Землі”.

Урок 11. Тема. Зображення Землі на глобусі, плані, карті, аерофотознімку, космічному знімку.

Урок 12. Тема. План, його основні ознаки. Масштаб, умовні знаки, особливості створення, практичне значення.

Урок 13. Тема. Карти, різноманітні способи картографічного зображення. Картографічні спотворення. Класифікація карт за масштабом. Види масштабів.

Урок 14. Тема. Практична робота:4. Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням

Урок 15. Тема. Визначення напрямів на місцевості, плані і карті. Орієнтування на місцевості. Поняття про азимут.

Урок 16. Тема. Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті: відносна висота і абсолютна висота точок місцевості. Зображення нерівностей поверхні місцевості горизонталями. Шкала висот і глибин.

Урок 17. Тема. Градусна сітка на глобусі й географічній карті

Урок 18. Тема. Поняття про географічні координати – широта (південна, північна) та довгота (західна і східна).

Урок 19. Тема. Правила відліку географічної широти, і довготи

Урок 20. Тема. Практична робота: 5. Визначення географічних координат та відстаней за географічною картою.

Урок 21. Тема. Географічні координати свого населеного пункту і його висота над рівнем моря. Узагальнення з розділу “Земля на плані та карті”.

Урок 22. Тема. Внутрішня будова Землі. Поняття «земна кора», «літосфера». Будова земної кори та її склад. Типи земної кори

Урок 23. Тема. Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори. Рухи земної кори. Землетруси. Вулканізм і вулкани. Джерела, гейзери

Урок 24. Тема. Літосферні плити, їх рухи. Стійкі і рухомі ділянки земної кори. Сейсмічні пояси Землі

Урок 25. Тема. Походження материків і океанів. Геологічний час

Урок 26. Тема. Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори: вивітрювання, текучих і підземних вод

Урок 27. Тема. Робота вітру, морів та льодовиків

Урок 28. Тема. Мінерали і гірські породи, що складають земну кору.

Урок 29. Тема. Основні форми рельєфу Землі: гори і рівнини. Форми рельєфу суходолу. Зміна гір та рівнин під впливом внутрішніх та зовнішніх процесів. Охорона унікальних форм рельєфу та надр Землі.

Урок 30. Тема. Рельєф дна Світового океану

Урок 31. Тема. Практична робота: 6. Встановлення взаємозв’язків між будовою земної кори та формами рельєфу, визначення їх геологічного часу.

Урок 32. Тема. Практична робота: 7. Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин.

Урок 33. Тема. Узагальнення з теми “Літосфера”.

Урок 34. Тема. Атмосфера, її склад та будова.

Урок 35. Тема. Температура земної поверхні та повітря, її зміни з висотою, розподіл залежно від кута падіння сонячних променів. Теплові пояси Землі.

Урок 36. Тема. Атмосферний тиск і вітер. Основні пояси атмосферного тиску на Землі.

Урок 37. Тема. Рух повітря, закономірності переміщення повітряних мас. Постійні та змінні вітри. Циклони та антициклони.

Урок 38. Тема. Водяна пара, вологість повітря.

Урок 39. Тема. Хмарність. Види опадів та закономірності їх розподілу на земній кулі.

Урок 40. Тема. Погода, її елементи, типи, зміна в часі.

Урок 41. Тема. Клімат Землі, фактори його формування. Зміни клімату. Люди і клімат.

Урок 42. Тема. Кліматичні пояси і головні типи клімату Землі: екваторіальний, тропічний, помірний, полярний.

Урок 43. Тема. Практична робота: 9. Опис одного з головних типів клімату за кліматичними картами.

Урок 44. Тема. Охорона атмосфери: причини і наслідки забруднення атмосферного повітря, способи очистки повітря.

Урок 45. Тема. Узагальнення з теми “Атмосфера”.

Урок 46. Тема. Гідросфера, її основні частини. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Острови в Океані.

Урок 47. Тема. Властивості вод Світового океану

Урок 48. Тема. Практична робота: 10. Позначення на контурній карті гідрологічних об’єктів.

Урок 49. Тема. Рух води в Океані. Вітрові хвилі, припливи, відпливи, цунамі, течії. Закономірності поширення течій в океанах.

Урок 50. Тема. Багатства вод Світового океану. Океан та людина. Води суходолу. Річки

Урок 51. Тема. Води суходолу. Річки. Річкова система, річковий басейн, вододіл. Елементи річкової долини. Пороги і водоспади.

Урок 52. Тема. Живлення та режим річок, робота річок.

Урок 53. Тема. Озера, озерні улоговини та їх утворення.

Урок 54. Тема. Штучні водойми: канали, водосховища, ставки.

Урок 55. Тема. Болота, їх типи, поширення. Льодовики, особливості їх утворення та поширення.

Урок 56. Тема. Підземні води, їх типи. Використання вод суходолу людиною.

Урок 57. Тема. Узагальнення з теми “Гідросфера”.

Урок 58. Тема. Складові біосфери. Географічні закономірності поширення ґрунтів, рослин і тварин.

Урок 59. Тема. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий та рослинний покриви, тваринний світ суходолу і океану. Охорона біосфери.

Урок 60. Тема. Географічна оболонка, її властивості. Загальні закономірності географічної оболонки: цілісність, кругообіг речовини та енергії, ритмічність, зональність. Взаємодія компонентів географічної оболонки. Взаємодія атмосфери, океану та суходолу, її наслідки.

Урок 61. Тема. Поняття про природні комплекси. Географічні пояси та природні зони. Екологічні проблеми географічної оболонки.

Урок 62. Тема. Практична робота: 13. Ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості, виявлення взаємозв’язків між ними.

Урок 63. Тема. Зміна кількості населення впродовж історичного часу, цих змін. Густота населення Землі. Розміщення населення. Найбільш заселені території земної кулі.

Урок 64. Тема. Людські раси, рівність рас.

Урок 65. Тема. Найбільш чисельні народи світу. Найбільші держави та держави-сусіди України на політичній карті світу.

Урок 66. Тема. Населені пункти. Свій населений пункт. Господарська діяльність і побут населення, тип житла, традиційні промисли.

Урок 67. Тема. Практична робота: 14. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав на всіх материках та їх столиць.

Урок 68. Тема. Види господарської діяльності людей. Зміни компонентів природи в результаті діяльності людей. Зміни природних комплексів Землі.

Урок 69. Тема. Населення і навколишнє середовище, проблеми його забруднення і охорони

Урок 70. Тема. Використання природних багатств, проблема їх вичерпності. Населення і навколишнє середовище, проблеми його забруднення і охорони.

Урок 71. Тема. Узагальнення з тем “Біосфера”, “Географічна оболонка” та розділів “Земля – планета людей”, “Людина і географічна оболонка”

Конспекти уроків географія 6 клас