Конспекти уроків українська мова 5 клас

Конспекти уроків українська мова 5 клас

Урок 1. Тема. Вступ. Значення української мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України

Урок 2. Тема. Розвиток зв’язного мовлення №1. Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності.

Урок 3. Тема. Частини мови основні способи їх розпізнавання

Урок 4. Тема. Іменник. Велика літера і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників

Урок 5. Тема. Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників

Урок 6. Тема. Розвиток зв’язного мовлення № 2. Усне і писемне мовлення. Монолог і діалог. Поняття про ситуацію спілкування. Основні правила спілкування

Урок 7. Тема. Займенник. Особові займенники. Числівник. Дві групи числівників (без термінів)

Урок 8. Тема. Розвиток зв’язного мовлення № 3. Усний докладний переказ. Вимоги до мовлення

Урок 9-10. Тема. Дієслово. Голосні в особових закінченнях дієслів. Не з дієсловами. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів

Урок 11. Тема. Прислівник. Правопис вивчених прислівників

Урок 12. Тема. Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови.

Урок 13. Тема. Сполучник. Уживання сполучників і, та, й, але для зв’язку слів і частин складного речення. Кома перед сполучниками а, але

Урок 14. Тема. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів № 1 за темою: «Повторення вивченого в початкових класах». Навчальне аудіювання

Урок 15-16. Тема. Текст, його ознаки. Тема й головна думка тексту. Поділ тексту на мікротеми й абзаци. Тематичне речення в мікротемі. Мовні засоби зв’язку в мікротемі

Урок 17. Тема. Розвиток зв’язного мовлення № 4. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю

Урок 18. Тема. «Відоме» й «нове» в реченні

Урок 19-20. Тема. Стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний (повторення й поглиблення вивченого). Ситуація спілкування (поглиблення знань)

Урок 21. Тема. Розвиток зв’язного мовлення № 5. Стилістична помилка (практично). Усний докладний переказ тексту наукового стилю

Урок 22. Тема. Типи мовлення: розповідь, роздум, опис (повторення)особливості будови розповіді

Урок 23. Тема. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів № 2 за темою: « Поняття про текст». Навчальне читання мовчки художнього тексту

Урок 24. Тема. Словосполучення. Головні й залежні слова у словосполученні. Граматична помилка та її умовне позначення (практично)

Урок 25. Тема. Речення, його граматичне основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

Урок 26-27. Тема. Розвиток зв’язного мовлення № 6-7. Письмовий докладний переказ розповідного тексту

Урок 28. Тема. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні.

Урок 29. Тема. Окличні речення (повторення). Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично)

Урок 30. Тема. Розвиток зв’язного мовлення № 8. Контрольне читання мовчки художнього тексту. Види помилок. Аналіз письмового переказу тексту

Урок 31. Тема. Розвиток зв’язного мовлення № 9. Особливості побудови опису предмета

Урок 32-33. Тема. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Способи їх вираження різними частинами мови

Урок 34. Тема. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів № 3 з синтаксису й пунктуації (тестування)

Урок 35. Тема. Розвиток зв’язного мовлення № 10. Усний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису предмета

Урок 36. Тема. Речення з однорідними членами(без сполучників та зі сполучниками і, а, але). Кома між однорідними членами речення

Урок 37-38. Тема. Узагальню вальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка та тире при узагальню вальних словах

Урок 39. Тема. Розвиток зв’язного мовлення № 11. Усний докладний переказ

Урок 40. Тема. Розвиток зв’язного мовлення № 12. Письмовий докладний переказ

Урок 41-42. Тема. Звертання. Розділові знаки при звертанні ознайомлення з найуживанішими вставними словами (практично). Виділення вставних слів на письмі комами

Урок 43. Тема. Розвиток зв’язного мовлення № 13. Лист. Aдреса

Урок 44. Тема. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів № 4 з синтаксису й пунктуації (диктант)

Урок 45-46. Тема. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, що мають будову простих речень, входять у складне і з’єднані безсполучниковим зв’язком або сполучниками

Урок 47-48. Тема. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

Урок 49. Розвиток зв’язного мовлення № 14. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру

Урок 50-51. Тема. Діалог. Розділові знаки при діалозі

Урок 52. Тема. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів № 5 з синтаксису й пунктуації (диктант або тестування)

Урок 53. Тема. Звуки мови та звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі

Урок 54-55. Тема. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Вимова звуків, що позначаються літерами г та ґ . Співвідношення звуків та літер. Звукове значення літер я, ю, є, ї

Урок 56. Тема. Склад. Наголос. Правила переносу слова з рядка в рядок. Орфоепічна помилка (практично). Ознайомлення з орфоепічним словником та словником наголосів

Урок 57-58. Тема. Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені[е, [и], [о] в коренях слів. Ненаголошені голосні, що перевіряються наголосом. Поняття про орфограму. Орфографічні помилка (практично), її умовне позначення]

Урок 59-60. Тема. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків

Урок 61-62. Тема. Розвиток зв’язного мовлення № 15-16. Контрольний переказ тексту

Урок 63. Тема. Розвиток зв’язного мовлення № 17. Аналіз контрольного переказу

Урок 64. Тема. Тематична контрольна робота № 6 (диктант або тестування). Контрольне аудіювання

Урок 65. Тема. Звуки мови та звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі

Урок 66-67. Тема. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Вимова звуків, що позначаються літерами г та ґ . Співвідношення звуків та літер. Звукове значення літер я, ю, є, ї

Урок 68. Тема. Склад. Наголос. Правила переносу слова з рядка в рядок. Орфоепічна помилка (практично). Ознайомлення з орфоепічним словником та словником наголосів

Урок 69-70. Тема. Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені[е], [и], [о] в коренях слів. Ненаголошені голосні, що перевіряються наголосом. Поняття про орфограму. Орфографічні помилка (практично), її умовне позначення

Урок 71-72. Тема. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків

Урок 73. Тема. Контрольна робота за темою «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія». Контрольне читання мовчки

Урок 74. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-оповідання про випадок з життя

Урок 75-76. Тема. Спрощення в групах приголосних

Урок 77. Тема. Чергування о – а, е – і, е — и

Урок 78. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий твір-оповідання про випадок з життя

Урок 79. Тема. Чергування о, е з і

Урок 80. Тема. Чергування е – о після ж, ч, ш

Урок 81-82. Тема. Чергування и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів

Урок 83. Тема. Контрольна робота за темою «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»

Урок 84-85. Тема. Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з’], [ц’], [с’]

Урок 86. Тема. Найголовніші правила чергування

Урок 87. Тема. Основні правила чергування у – в, і — й

Урок 88. Тема. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. правила вживання м’якого знака

Урок 89. Тема. Сполучення йо, ьо

Урок 90. Тема. Контрольний диктант. Контрольне аудіювання

Урок 91-92. Тема. Правила вживання апострофа

Урок 93. Розвиток зв’язного мовлення. Замітка-інформація в газету. Аналіз контрольного диктанту

Урок 94. Тема. Контрольна робота за темою «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»

Урок 95. Тема. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків

Урок 96. Тема. Вимова і написання слів із подовженими м’якими приголосними

Урок 97-98. Тема. Написання слів іншомовного походження. Подвоєні букви в словах іншомовного походження. м’який знак та апостроф у словах іншомовного походження

Урок 99. Тема. Написання слів іншомовного походження. Букви и та і в словах іншомовного походження

Урок 100. Тема. Контрольна робота за темою «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія».

Урок 101. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови роздуму. Усний докладний переказ тексту-роздуму

Урок 102. Тема. Лексичне значення слова. Ознайомлення зі словниками

Урок 103-104. Тема. Однозначні та багатозначні слова. Вживання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях

Урок 105. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний усний докладний переказ тексту-розповіді з елементами роздуму

Урок 106. Тема. Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів

Урок 107. Тема. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів

Урок 108. Тема. Омоніми

Урок 109. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Діалог. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації

Урок 110. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови художнього і наукового описів. Опис тварини. Усний вибірковий переказ тексту, що містить опис тварини

Урок 111. Тема. Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Джерела українських фразеологізмів

Урок 112. Тема. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів. Фразеологізми як члени речення

Урок 113. Тема. Контрольна робота за темою «Лексикологія. Фразеологія».

Урок 114-115. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний письмовий переказ тексту, що містить опис тварини

Урок 116. Тема. Основа слова і закінчення змінних слів. Корінь, суфікс, префікс і закінчення – значущі частини слова

Урок 117. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз контрольного переказу, що містить опис тварини

Урок 118. Тема. Основа слова і закінчення змінних слів. Корінь, суфікс, префікс і закінчення – значущі частини слова

Урок 119-120. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний письмовий твір

Урок 121-122. Тема. Вимова й написання префікса з- (зі-, с-)

Урок 123. Тема. Вимова й написання префіксів роз-, без-

Урок 124. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз контрольного письмового твору

Урок 125. Тема. Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі

Урок 126. Тема. Вивчені орфограми в значущих частинах слова. Правопис складних слів

Урок 127. Тема. Контрольна робота за темою «Будова слова. Орфографія»

Урок 128. Тема. Синтаксис і пунктуація. Лексикологія й фразеологія

Урок 129. Тема. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія

Урок 130. Тема. Будова слова й орфографія

Конспекти уроків українська мова 5 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *