Конспекти уроків українська мова 3 клас

Конспекти уроків українська мова 3 клас

Урок 1. Тема. Українська мова — державна мова України. Український алфавіт

Урок 2. Тема. Мови інших народів. Наша рідна мова

Урок 3. Тема. Усне мовлення, його основні особливості

Урок 4. Тема. Особливості писемного мовлення

Урок 5. Тема. Культура мовлення

Урок 6. Тема. Основні правила культури спілкування. Слова ввічливості

Урок 7. Тема. Розвиток уявлень про текст. Тема і мета тексту. Заголовок

Урок 8. Тема. Визначення теми і мети (головної думки) висловлювань. Добір заголовків до текстів

Урок 9. Тема. Знаходження та інтонаційне виділення в реченнях тексту слів, найважливіших для вираження думки

Урок 10. Тема. Абзац тексту. Спостереження за зв’язками між абзацами. План тексту

Урок 11. Тема. Зв’язок між реченнями тексту. Частини тексту

Урок 12. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмова розповідь за серією малюнків

Урок 13. Тема. Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів

Урок 14. Тема. Складання текстів-інструкцій

Урок 15. Тема. Особливості текстів-листів. Складання листів, колективних та індивідуальних

Урок 16. Тема. Складання письмових запрошень і привітань

Урок 17. Тема. Закріплення й узагальнення знань про основні ознаки речення

Урок 18. Тема. Речення за метою висловлювання. Окличні речення. Спостереження за інтонацією та розділовими знаками

Урок 19. Тема. Вироблення вмінь інтонувати речення, різні за метою висловлювання, неокличні та окличні речення

Урок 20. Тема. Звертання і розділові знаки у спонукальних реченнях

Урок 21. Тема. Члени речення. Головні і другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні

Урок 22. Тема. Закріплення поняття про головні і другорядні члени речення. Зв’язок між членами речення

Урок 23. Тема. Урок-узагальнення за темою «Члени речення». Перевірна робота

Урок 24. Тема. Слова з прямим і переносним значенням

Урок 25. Тема. Слова, що мають кілька значень

Урок 26. Тема. Слова, які звучать і пишуться однаково

Урок 27. Тема. Слова, які близькі за значенням (синоніми)

Урок 28. Тема. Робота над синонімами. Практичне ознайомлення з фразеологізмами, пояснення їх шляхом добору синонімів

Урок 29. Тема. Твір на основі власних спостережень

Урок 30. Тема. Слова, протилежні за значенням (антоніми)

Урок 31. Тема. Контрольна робота

Урок 32. Тема. Закінчення слова

Урок 33. Тема. Закінчення слугують для зв’язку між словами в реченні

Урок 34. Тема. Основа слова. Частини основи

Урок 35. Тема. Загальне уявлення про частини основи

Урок 36. Тема. Спільнокореневі слова. Корінь слова

Урок 37. Тема. Вправи на розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та форм того самого слова

Урок 38. Тема. Розрізнення слів з омонімічними коренями

Урок 39. Тема. Чергування голосних звуків [о, е] -> [і] в коренях слів

Урок 40. Тема. Чергування приголосних звуків [г, к, х] — [з’, ц’, с’] — [ж, ч, ш] у коренях слів

Урок 41. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмова розповідь на тему «У бібліотеці»

Урок 44. Тема. Закріплення правил про вимову і правопис слів з ненаголошеними [е], [и]

Урок 45. Тема. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником

Урок 46. Тема. Контрольна робота

Урок 47. Тема. Аналіз контрольної роботи. Спостереження за вимовою парних дзвінких і глухих приголосних звуків

Урок 48. Тема. Засвоєння правила вимовляння дзвінких приголосних у кінці слів і складів з наступним глухим звуком

Урок 49-50. Тема. Вправи на закріплення вимови і правопису слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками

Урок 51. Тема. Явища заміни в коренях слів дзвінких звуків глухими і навпаки. Зоровий диктант за текстом вправи «Лісова казка»

Урок 52. Тема. Ознайомлення з префіксом як значущою частиною слів

Урок 53. Тема. Префікси і прийменники. Зіставлення за значенням та способом написання

Урок 54. Тема. Вправи на розрізнення значень і написання однозвучних префіксів і прийменників

Урок 55. Тема. Правопис префіксів роз-, без-, з- (с-)

Урок 56. Тема. Вимова і правопис слів з префіксами з-, с-

Урок 57. Тема. Закріплення правила про вимову і правопис слів з префіксами з-, с-

Урок 58. Тема. Апостроф після префіксів. Правило про вживання апострофа після префіксів

Урок 59. Тема. Закріплення правила про вживання апострофа після префіксів

Урок 60. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Навчальний переказ

Урок 61. Тема. Аналіз переказів. Суфікс. Ознайомлення з суфіксом як значущою частиною основи слова

Урок 62. Тема. Закріплення поняття про суфікс та його словотвірну роль. Порядок усного розбору слів за будовою

Урок 63-64. Тема. Підсумкові уроки за семестр

Урок 65. Тема. Загальне поняття про частини мови: іменник, прикметник, дієслово, прийменник. Зіставлення іменників, прикметників, дієслів за їх значенням, питаннями, роллю в реченні

Урок 66. Тема. Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови

Урок 67. Тема. Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні та за зв’язками з іншими словами

Урок 68. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення

Урок 69. Тема. Загальне поняття про іменник (питання, значення, роль та зв’язок з іншими словами в реченні). Іменники, що означають назви істот та назви неістот)

Урок 70. Тема. Власні і загальні іменники. велика буква у власних іменниках

Урок 71. Тема. Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників

Урок 72. Тема. Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників. Вправи на творення іменників від прикметників

Урок 73. Тема. Поняття предметності на прикладі іменників, що означають дії. Практичне вправляння у творенні іменників від дієслів за зразком

Урок 74. Тема. Рід іменників (чоловічий, жіночий, середній)

Урок 75. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Вибірковий переказ «Врятували»

Урок 76. Тема. Аналіз переказу. Вправи на визначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями іменників

Урок 77-78. Тема. Змінювання іменників за числами (однина і множина)

Урок 79. Тема. Змінювання іменників за питаннями

Урок 80. Тема. Прийменники і закінчення як засоби вираження зв’язку між словами в реченні. Роль прийменників у реченні

Урок 81. Тема. Контрольна робота

Урок 82. Тема. Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні

Урок 83. Тема. Зв’язок прикметників з іменниками

Урок 84. Тема. Вправи на встановлення зв’язку прикметників з іменниками

Урок 85. Тема. Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками

Урок 86 Тема. Закріплення вміння змінювати прикметники за числами, ставити запитання до прикметника, редагувати текст

Урок 87. Тема. Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників

Урок 88. Тема. Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками. Прикметники-антоніми

Урок 89. Тема. Повний аналіз прикметника як частини мови

Урок 90. Тема. Спостереження за вживанням прикметників у прямому і переносному значеннях

Урок 91. Тема. Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками. Спостереження за роллю прикметників у загадках

Урок 92-93. Тема. Закріплення й узагальнення знань про прикметник. Перевірна робота

Урок 94. Тема. Загальне поняття про дієслово. Зв’язок дієслова з іменником у реченні

Урок 95. Тема. Спостереження за роллю дієслів у реченнях і тексті. Дієслова — синоніми і антоніми

Урок 96. Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді за серією малюнків

Урок 97. Тема. Змінювання дієслів за часами

Урок 98. Тема. Вправи на розрізнення часових форм дієслів. Творчі завдання з використанням дієслівних форм

Урок 99-100. Тема. Закріплення знань і вмінь про часові форми дієслова

Урок 101. Тема. Змінювання дієслів минулого часу за родами

Урок 102. Тема. Вправляння у змінюванні дієслів минулого часу за родами. Складання усного опису дятла за ілюстрацією

Урок 103. Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання тексту-розповіді

Урок 104. Тема. Неозначена форма дієслова

Урок 105. Тема. Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного за питаннями і зразком (без уживання термінів)

Урок 106. Тема. Розрізнення дієслів неозначеної форми за питаннями що робити? що зробити? Використання неозначеної форми дієслів у складанні порад, інструкцій

Урок 107. Тема. Творення часових форм від неозначеної форми дієслова. Спостереження за вживанням неозначеної форми дієслів у прислів’ях і приказках

Урок 108. Тема. Написання не з дієсловами

Урок 109. Тема. Вправляння у розборі дієслів як частини мови

Урок 110. Тема. Контрольна робота. Повторення вивченого за рік

Конспекти уроків українська мова 3 клас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *